REGULAMIN KONKURSU dla branży owocowo-warzywnej

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu: FRIZO Sp. z o.o. (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa); wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; posiadająca numer NIP: 9571067640; numer REGON: 221812190 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@frizo.pl.

1.2. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, ponadto uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

1.3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wrzucenie własnej wizytówki, zawierającej adres mailowy, do odpowiednio oznakowanego pojemnika oraz zeskanowanie dedykowanego konkursowi kodu QR i zapisanie się do newslettera pod linkiem przekierowującym podczas trwania Konferencji Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, która odbędzie się dnia 20 października 2023 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach

 

  1. ZASADY KONKURSU, NAGRODY

2.1. W dniu 20 paźdzernika 2023 po części konferencyjnej wytypowani zostaną zwycięzcy poprzez losowanie wizytówek. Kolejność typowania wizytówek oznaczać będzie rangę nagrody.

2.2. Wygraną w Konkursie są gadżety reklamowe

2.3. Organizator poinformuje Zwycięzców osobiście podczas trwania konferencji.

2.4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom osobiście podczas trwania konferencji.

 

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

3.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, oraz w celu promocji własnych usług Organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

3.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do konkursu.

3.3 Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich weryfikacji, poprawienia lub usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.

3.4. Dane uczestników konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.